Komunikat zarządu Kompanii Węglowej sa w sprawie wyborów do rady pracowników III kadencji

Wiadomości, Wydarzenia
 1. Zarząd Kompanii Węglowej SA na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79 z 2006 r. poz 550 z póź. zm.), zarządza przeprowadzenie wyborów 7 członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji.
 2. Wybory odbędą się 22 kwietnia 2015 roku w godzinach od 500 do 2400 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej SA.
 3. Kandydatem na członka Rady Pracowników może być każdy pracownik, który przepracował w Kompanii Węglowej co najmniej rok, któremu przysługuje prawo wybierania i wyraził zgodę na kandydowanie z wyjątkiem: pracownika wchodzącego w skład kokigialnego organu zarządzającego, głównego księgowego, radcy prawnego oraz pracowników młodocianych.
 4. W zgłoszeniu kandydata do Rady Pracowników należy podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. jednostkę organizacyjną, w której kandydat jest zatrudniony,
  4. zajmowane stanowisko,
  5. zgodę pracownika na kandydowanie.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć lisłę poparcia przez co najmniej 20 pracowników, która musi zawierać imię i nazwisko, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy pracowników zgłaszających danego kandydata.
 6. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przyjmowane są w dni robocze – od dnia 25.03.2015 r.  do 15.04.2015 r., w godzinach od 700 do 1500 w siedzibie Kompanii Węglowej SA w Katowicach ul Powstańców 30, kancelaria główna -pokój nr 77, z dopiskiem „wybory do Rady Pracowników”.

Komunikat zarządu w sprawie wyborów

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się