Konkurs BHP “Pracuję bezpiecznie – 2015″

Wydarzenia

ZARZĄDZENIE nr 05/04/2015 Dyrektora Kopalni „Bolesław Śmiały” z dnia 9004.2015 r. znak D/DBH w sprawie organizacji konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie – 2015″.

Realizując postanowienia Uchwały Nr 213/2015 Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dnia 24.03.2015r. w celu promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, poszerzenia wiedzy pracowników zatrudnionych w Oddziale KWK „Bolesław Śmiały”

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuję służbę BHP do zorganizowania i przeprowadzenia w Oddziale „KWK „Bolesław Śmiały” eliminacji zakładowych Konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie – 2015″.
  2. Zasady przeprowadzenia konkursu reguluje Uchwała Zarządu KW S.A. nr 21-372015 wraz z Regulaminem Konkursu będącym załącznikiem do wyżej wymienionej Uchwały Zarządu KW S.A.

§ 2

Uczestnikami konkursu w Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” mogą być wyłącznie pracownicy Kompanii Węglowej S.A. zatrudnieni w Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” na stanowiskach robotniczych oraz osoby niższego i średniego dozoru ruchu za wyjątkiem finalistów poprzednich edycji konkursów „Pracuję bezpiecznie” oraz pracowników Działu BHP i Szkolenia.

§ 3

  1. Eliminacje zakładowe polegać będą na comiesięcznych rozgrywkach w okresie od kwietnia do września 2015 roku w formie testu przygotowującego (z możliwością wielokrotnego rozwiązywania) oraz testu konkursowego(rozwiązywanego tylko jeden raz w miesiącu).
  2. Testy wymienione w pkt 1. udostępnione będą na platformie internetowej. Szczegółowa instrukcja dotycząca rozwiązywania testu oraz zasady punktowania zostały opisane w aplikacji do przeprowadzania konkursu.

§ 4

Wyniki testu konkursowego Oddziału KWK Bolesław Śmiały będą analizowane w Centrali KW S.A. w celu wyłonienia półfinalistów konkursu organizowanego na szczeblu Kompanii Węglowej S.A (najlepsze wyniki z wszystkich oddziałów/zakładów).

W ramach tych eliminacji zostanie wyłonionych 40 półfinalistów na szczeblu KW S.A.:

  • 15 osób – po jednej z każdej kopalni/zakładu, która zajęła pierwsze na szczeblu kopalni/zakładu czyli uzyskała najwyższą sumę punktów zdobytych łącznie z testów po 6 miesiącach rozgrywki,
  • 25 osób – spośród tych, które zajęły kolejne miejsca w kopalni/zakładzie, a które uzyskały najwyższą sumę punktów zdobytych łącznie z testów po 6 miesiącach rozgrywki w skali całej Kompanii Węglowej S.A. Liczba miejsc dla kopalni/zakładu będzie zależna od sumy punktów zdobytych przez pracowników kopalni według klucza podanego w Regulaminie Konkursu.

W aplikacji internetowej po każdej comiesięcznej rozgrywce będzie widoczny ranking uczestników.

§ 5

Pracownicy Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” którzy zajęli pierwsze miejsce (w rankingu Oddziału) w comiesięcznych rozgrywkach będą nagradzani przez Dyrektora Kopalni nagrodą w wysokości 500 zł brutto, z zastrzeżeniem, że pracownik może być nagrodzony tylko raz podczas trwania eliminacji.

§ 6

Druga część eliminacji przewidziana jest dla pracowników oddziałów, które zajmą pierwsze miejsca w każdej z kategorii auditu stanowiskowego. Szczegóły drugiej części Konkursu zostaną przedstawione po przeprowadzeniu auditu stanowiskowego.

§ 7

Dziesięciu pracowników kopalni z najlepszymi wynikami konkursowymi po zakończonych eliminacjach weźmie udział w Finale Konkursu na szczeblu Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”. Finał konkursu na szczeblu kopalni zostanie przeprowadzony w październiku br. Informacje w tym zakresie zostaną przedstawione po zakończeniu eliminacji internetowych.

§ 8

Za organizację konkursu odpowiada Kierownik Działu BHP i Szkolenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się