Stanowisko Prezydium Rady Krajowej

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Związek Zawodowy Górników w Polsce wnosi stanowczy protest przeciwko proponowanym zapisom projektu Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw potocznie zwanej Tarczy Antykryzysowej 3.0 (projekt z 22 kwietnia 2020), które w głównej mierze obarczają kosztami pandemii pracowników i przenoszą na nich ciężar finansowej pomocy.

Związek Zawodowy Górników w Polsce apeluje do Rządu o podjęcie wszelkich działań w procesie legislacyjnym, aby odstąpić od planowanych w projekcie „trzeciej tarczy antykryzysowej” zapisów dających jednostronnie dodatkowe uprawnienia pracodawcom takie jak:

  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem ze względu na fakt posiadania przez pracownika źródła utrzymania innego niż stosunek pracy łączący go z pracodawcą lub fakt posiadania przez niego uprawnień do tego źródła
  • możliwość zmniejszania poziomu czasu pracy i wynagrodzenia pracowników w oparciu o oświadczenie pracodawcy, bez ustaleń i porozumienia z przedstawicielami pracowników,
  • nadmiernego upoważnienia pracodawców do przetwarzania danych osobowych, w tym o posiadane informacje lub o oświadczenie pracownika składane na wniosek pracodawcy dotyczące jego sytuacji materialnej,
  • wypowiadaniu przez pracodawcę warunków pracy i płacy pracownikowi na jego niekorzyść, nie stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • zawieszanie stosowania postanowień porozumień zbiorowych, w szczególności układów zbiorowych pracy a także innych porozumień, regulaminów lub umów w zakresie gwarancji ochrony stosunku pracy, ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy lub jego zmianą, programów dobrowolnych odejść i innych ustaleń w tym zakresie,
  • zwolnienie z obowiązku tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, dokonywania odpisów i zwiększeń na rzecz tych funduszy oraz wypłaty świadczeń urlopowych,
  • kierowania pracowników na urlopy, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

W stanie pandemii walka o wsparcie dla gospodarki ratujące wiele tysięcy firm to oczekiwany kierunek, jednak proponowane rozwiązania łamią podstawowe zasady dialogu społecznego. Zaproponowane przepisy pozbawiają pracowników kontroli społecznej i nadmiernie obarczają ich skutkami kryzysu. W tej sytuacji nie możemy stać bezczynnie. Protestujemy przeciwko nieodpowiedzialnym zapisom, które mogą doprowadzić do wybuchu powszechnego niezadowolenia środowisk pracowniczych w przypadku uchwalenia ustawy w proponowanym kształcie.

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się