Komunikat

Wiadomości, Wydarzenia

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 KWK „Bolesław Śmiały” informuje że wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej III kadencji odbędą się 22 kwietnia 2015 w godzinach od 500 do 2400 w pomieszczeniu lampowni.

Uprawnionymi do głosowania są pracownicy zatrudnieni w KWK „Bolesław Śmiały” oraz pracownicy ZIT i ZGRI.

Wyborcy przysługuje prawo do głosowania na maksymalnie siedmiu kandydatów.

Należy przez to rozumieć że głos jest ważny kiedy na karcie jest zaznaczonych  od 1 do 7 kandydatów. Karty z większą ilością zaznaczeń niż 7 oraz karty bez skreśleń uważa się za głosy nieważne.

Głosuje się przez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata.

Porozumienie ws. Rady Pracowników

Wiadomości

Działające w Kompanii Węglowej S.A. niżej podpisane organizacje związkowe popierają w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. wspólnych kandydatów zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”, ZZG w Polsce, ZZ „Kadra”, WZZ „Sierpień 80″ i ZZ Pracowników Dołowych w osobach:

 1. Jerzy Demski
 2. Bogusław Hutek
 3. Dariusz Potyrała
 4. Jerzy Sawczuk
 5. Przemysław Skupin
 6. Krzysztof Stanisławski
 7. Waldemar Stelmach

Wyżej wymienieni kandydaci w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. deklarują współpracę z niżej podpisanymi organizacjami związkowymi w zakresie informowania i konsultacji oraz wypracowywania stanowisk i opinii Rady Pracowników.

Porozumienie ws. Rady Pracowników

Obwieszczenie komisji wyborczej spółki

Wiadomości, Wydarzenia

Zgodnie z § 16 ust 3. „Regulaminu wyboru członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przez pracowników Spółki”, Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji:

 1. ADAMCZYK Marek
 2. BABRAŁA Andrzej
 3. DEMSKI Jerzy
 4. HUTEK Bogusław
 5. KIELAR Ryszard
 6. KLUGER Arkadiusz
 7. KOZUBEK Adam
 8. PILLAR Paweł
 9. POTYRAŁA Dariusz
 10. SAWCZUK Jerzy
 11. SENIOW Tomasz
 12. SKUPIN Przemysław
 13. STANISŁAWSKI Krzysztof
 14. STELMACH Waldemar

Obwieszczenie komisji wyborczej spółki

Komunikat zarządu Kompanii Węglowej sa w sprawie wyborów do rady pracowników III kadencji

Wiadomości, Wydarzenia
 1. Zarząd Kompanii Węglowej SA na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79 z 2006 r. poz 550 z póź. zm.), zarządza przeprowadzenie wyborów 7 członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji.
 2. Wybory odbędą się 22 kwietnia 2015 roku w godzinach od 500 do 2400 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej SA.
 3. Kandydatem na członka Rady Pracowników może być każdy pracownik, który przepracował w Kompanii Węglowej co najmniej rok, któremu przysługuje prawo wybierania i wyraził zgodę na kandydowanie z wyjątkiem: pracownika wchodzącego w skład kokigialnego organu zarządzającego, głównego księgowego, radcy prawnego oraz pracowników młodocianych.
 4. W zgłoszeniu kandydata do Rady Pracowników należy podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. jednostkę organizacyjną, w której kandydat jest zatrudniony,
  4. zajmowane stanowisko,
  5. zgodę pracownika na kandydowanie.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć lisłę poparcia przez co najmniej 20 pracowników, która musi zawierać imię i nazwisko, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy pracowników zgłaszających danego kandydata.
 6. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przyjmowane są w dni robocze – od dnia 25.03.2015 r.  do 15.04.2015 r., w godzinach od 700 do 1500 w siedzibie Kompanii Węglowej SA w Katowicach ul Powstańców 30, kancelaria główna -pokój nr 77, z dopiskiem „wybory do Rady Pracowników”.

Komunikat zarządu w sprawie wyborów

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się