Podziękowania

Wiadomości

Zarząd ZZG w Polsce składa podziękowanie za długoletnią dobrą współpracę na rzecz naszej załogi  Ryszardowi Rogalskiemu.

Rysiek pełnił funkcję Przewodniczącego ZZ KADRA w naszej kopalni i w trakcie pełnienia tych obowiązków dał się poznać jako odważny i bezkompromisowy działacz, szczególnie gdy w grę wchodził interes kopalni i ludzi w niej pracujących.

Życzymy dużo zdrowia oraz dobrego odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Ciekawe pismo

Wiadomości

Prezentujemy ciekawe pismo jakie dotarło do nas za pośrednictwem OPZZ. Okazuje się że pomimo znacznej odległości jaka dzieli Śląsk od Pomorza mamy wspólne interesy.

Pobierz pismo

Komunikat

Wiadomości, Wydarzenia

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 KWK „Bolesław Śmiały” informuje że wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej III kadencji odbędą się 22 kwietnia 2015 w godzinach od 500 do 2400 w pomieszczeniu lampowni.

Uprawnionymi do głosowania są pracownicy zatrudnieni w KWK „Bolesław Śmiały” oraz pracownicy ZIT i ZGRI.

Wyborcy przysługuje prawo do głosowania na maksymalnie siedmiu kandydatów.

Należy przez to rozumieć że głos jest ważny kiedy na karcie jest zaznaczonych  od 1 do 7 kandydatów. Karty z większą ilością zaznaczeń niż 7 oraz karty bez skreśleń uważa się za głosy nieważne.

Głosuje się przez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata.

Porozumienie ws. Rady Pracowników

Wiadomości

Działające w Kompanii Węglowej S.A. niżej podpisane organizacje związkowe popierają w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. wspólnych kandydatów zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”, ZZG w Polsce, ZZ „Kadra”, WZZ „Sierpień 80″ i ZZ Pracowników Dołowych w osobach:

 1. Jerzy Demski
 2. Bogusław Hutek
 3. Dariusz Potyrała
 4. Jerzy Sawczuk
 5. Przemysław Skupin
 6. Krzysztof Stanisławski
 7. Waldemar Stelmach

Wyżej wymienieni kandydaci w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. deklarują współpracę z niżej podpisanymi organizacjami związkowymi w zakresie informowania i konsultacji oraz wypracowywania stanowisk i opinii Rady Pracowników.

Porozumienie ws. Rady Pracowników

Obwieszczenie komisji wyborczej spółki

Wiadomości, Wydarzenia

Zgodnie z § 16 ust 3. „Regulaminu wyboru członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przez pracowników Spółki”, Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji:

 1. ADAMCZYK Marek
 2. BABRAŁA Andrzej
 3. DEMSKI Jerzy
 4. HUTEK Bogusław
 5. KIELAR Ryszard
 6. KLUGER Arkadiusz
 7. KOZUBEK Adam
 8. PILLAR Paweł
 9. POTYRAŁA Dariusz
 10. SAWCZUK Jerzy
 11. SENIOW Tomasz
 12. SKUPIN Przemysław
 13. STANISŁAWSKI Krzysztof
 14. STELMACH Waldemar

Obwieszczenie komisji wyborczej spółki

Komunikat zarządu Kompanii Węglowej sa w sprawie wyborów do rady pracowników III kadencji

Wiadomości, Wydarzenia
 1. Zarząd Kompanii Węglowej SA na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79 z 2006 r. poz 550 z póź. zm.), zarządza przeprowadzenie wyborów 7 członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji.
 2. Wybory odbędą się 22 kwietnia 2015 roku w godzinach od 500 do 2400 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej SA.
 3. Kandydatem na członka Rady Pracowników może być każdy pracownik, który przepracował w Kompanii Węglowej co najmniej rok, któremu przysługuje prawo wybierania i wyraził zgodę na kandydowanie z wyjątkiem: pracownika wchodzącego w skład kokigialnego organu zarządzającego, głównego księgowego, radcy prawnego oraz pracowników młodocianych.
 4. W zgłoszeniu kandydata do Rady Pracowników należy podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. jednostkę organizacyjną, w której kandydat jest zatrudniony,
  4. zajmowane stanowisko,
  5. zgodę pracownika na kandydowanie.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć lisłę poparcia przez co najmniej 20 pracowników, która musi zawierać imię i nazwisko, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy pracowników zgłaszających danego kandydata.
 6. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przyjmowane są w dni robocze – od dnia 25.03.2015 r.  do 15.04.2015 r., w godzinach od 700 do 1500 w siedzibie Kompanii Węglowej SA w Katowicach ul Powstańców 30, kancelaria główna -pokój nr 77, z dopiskiem „wybory do Rady Pracowników”.

Komunikat zarządu w sprawie wyborów

Konkurs BHP “Pracuję bezpiecznie – 2015″

Wydarzenia

ZARZĄDZENIE nr 05/04/2015 Dyrektora Kopalni „Bolesław Śmiały” z dnia 9004.2015 r. znak D/DBH w sprawie organizacji konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie – 2015″.

Czytaj dalej »

Pismo do KW ws. funduszu wynagrodzeń

Wiadomości

W nawiązaniu do spotkania z dnia 19 marca 2015 r. Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Kompanii Węglowej S.A. ponawiają wspólne stanowisko odnośnie realizacji funduszu wynagrodzeń w 2015 r.

Oczekujemy natychmiastowej decyzji Zarządu Kompanii Węglowej S.A. umożliwiającej dyrektorom poszczególnych jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w tych jednostkach realizację funduszu płac bez innych ograniczeń, niż średnia płaca w tych jednostkach organizacyjnych.

Pismo do KW ws. funduszu wynagrodzeń

Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej

Wiadomości, Wydarzenia

Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej wyrażone przez Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce i Prezydium Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

Czytaj dalej »

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się