Dariusz Potyrała przewodniczącym Rady Pracowników w Kompanii Węglowej

Wydarzenia

Dariusz Potyrała został wybrany na przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej.

Podczas wyborów do Rady zdobył największą liczbę głosów. 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pracowników III kadencji przy obecności przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Zgodnie z statutem powołano prezydium Rady w skład którego weszli:

- Przewodniczący Rady Pracowników  – Dariusz Potyrała

- Wiceprzewodniczący – Bogusław Hutek oraz Jerzy Demski

- Sekretarz – Krzysztof Stanisławski

Czytaj dalej »

Pismo do Premier

Wydarzenia

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce ze zdumieniem dowiaduje się z doniesień medialnych, że 30 czerwca ma odbyć się w Katowicach prezentacja specjalnego Programu dla Śląska, co było jednym z istotnych punktów Porozumienia podpisanego 17 stycznia w Katowicach przez Pani rząd z górniczymi związkami zawodowymi. Jak czytamy w załączniku do Porozumienia : „Program reindustrializacji Śląska i Małopolski, którego celem jest wsparcie rozwoju regionu, który będzie stymulował powstanie nowych miejsc pracy zostanie opracowany przy udziale strony społecznej i samorządowej przez powołany zespół rządowy”.

Czytaj dalej »

Komunikat

Wiadomości, Wydarzenia

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 KWK „Bolesław Śmiały” informuje że wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej III kadencji odbędą się 22 kwietnia 2015 w godzinach od 500 do 2400 w pomieszczeniu lampowni.

Uprawnionymi do głosowania są pracownicy zatrudnieni w KWK „Bolesław Śmiały” oraz pracownicy ZIT i ZGRI.

Wyborcy przysługuje prawo do głosowania na maksymalnie siedmiu kandydatów.

Należy przez to rozumieć że głos jest ważny kiedy na karcie jest zaznaczonych  od 1 do 7 kandydatów. Karty z większą ilością zaznaczeń niż 7 oraz karty bez skreśleń uważa się za głosy nieważne.

Głosuje się przez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata.

Obwieszczenie komisji wyborczej spółki

Wiadomości, Wydarzenia

Zgodnie z § 16 ust 3. „Regulaminu wyboru członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przez pracowników Spółki”, Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji:

 1. ADAMCZYK Marek
 2. BABRAŁA Andrzej
 3. DEMSKI Jerzy
 4. HUTEK Bogusław
 5. KIELAR Ryszard
 6. KLUGER Arkadiusz
 7. KOZUBEK Adam
 8. PILLAR Paweł
 9. POTYRAŁA Dariusz
 10. SAWCZUK Jerzy
 11. SENIOW Tomasz
 12. SKUPIN Przemysław
 13. STANISŁAWSKI Krzysztof
 14. STELMACH Waldemar

Obwieszczenie komisji wyborczej spółki

Komunikat zarządu Kompanii Węglowej sa w sprawie wyborów do rady pracowników III kadencji

Wiadomości, Wydarzenia
 1. Zarząd Kompanii Węglowej SA na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79 z 2006 r. poz 550 z póź. zm.), zarządza przeprowadzenie wyborów 7 członków Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji.
 2. Wybory odbędą się 22 kwietnia 2015 roku w godzinach od 500 do 2400 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej SA.
 3. Kandydatem na członka Rady Pracowników może być każdy pracownik, który przepracował w Kompanii Węglowej co najmniej rok, któremu przysługuje prawo wybierania i wyraził zgodę na kandydowanie z wyjątkiem: pracownika wchodzącego w skład kokigialnego organu zarządzającego, głównego księgowego, radcy prawnego oraz pracowników młodocianych.
 4. W zgłoszeniu kandydata do Rady Pracowników należy podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. jednostkę organizacyjną, w której kandydat jest zatrudniony,
  4. zajmowane stanowisko,
  5. zgodę pracownika na kandydowanie.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć lisłę poparcia przez co najmniej 20 pracowników, która musi zawierać imię i nazwisko, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy pracowników zgłaszających danego kandydata.
 6. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA przyjmowane są w dni robocze – od dnia 25.03.2015 r.  do 15.04.2015 r., w godzinach od 700 do 1500 w siedzibie Kompanii Węglowej SA w Katowicach ul Powstańców 30, kancelaria główna -pokój nr 77, z dopiskiem „wybory do Rady Pracowników”.

Komunikat zarządu w sprawie wyborów

Konkurs BHP “Pracuję bezpiecznie – 2015″

Wydarzenia

ZARZĄDZENIE nr 05/04/2015 Dyrektora Kopalni „Bolesław Śmiały” z dnia 9004.2015 r. znak D/DBH w sprawie organizacji konkursu BHP „Pracuję bezpiecznie – 2015″.

Czytaj dalej »

Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej

Wiadomości, Wydarzenia

Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej wyrażone przez Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce i Prezydium Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

Czytaj dalej »

Turniej piłkarski w Marklowicach

Wydarzenia

We wrześniu 2014 rozegrano w Marklowicach Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego ZZG w Polsce. Prezentujemy kilka zdjęć z rozgrywek.

zobacz galerię

Szkolenie członków zarządu

Wydarzenia

Zarząd ZZG w Polsce, w środę 19.02.2014 zorganizował kilkugodzinne spotkanie z przedstawicielami Rady Krajowej  ZZG.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo–doradczy.

Na podstawie dotychczasowych własnych doświadczeń, jak i organizacji z innych zakładów, wyznaczono  kierunki działania i cele związku na lata 2014-2018.

Pierwsze szkolenie miało na celu przygotowanie poszczególnych członków zarządu do podjęcia się określonych obowiązków.

Zebranie delegatów ZZG

Wydarzenia

Informacja

Informujemy, że  w dniu 31.01.2014, zgodnie z Kalendarium Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczych przyjętym uchwałą Rady Krajowej ZZG w Polsce w dniu 20.05.2013 odbyło się Zebranie Delegatów ZZG w Polsce przy KWK ‘”Bolesław Śmiały”.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono przewodniczącego oraz zarząd, na  lata 2014-2018, który ukonstytuował się w dniu  03.02.2014.

Czytaj dalej »

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się